Hållbarhet för oss

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi vill att hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet och innebära att alla våra avdelningar arbetar med kvalitet och att minska vår klimatpåverkan, att vår personal är utbildad och att vi arbetar för att ständigt förbättra vårt arbete. Vi är länken mellan producent och kund/slutkonsument och är i många fall omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsambition är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Vår egen verksamhet 

Att bedriva verksamhet, oavsett karaktär, görs i någon form på bekostnad av klimatet. Vi har därför valt att statuera tuffa riktlinjer och mål som syftar till att säkerställa att vår verksamhet och tjänsteutveckling bedrivs med så låg klimatpåverkan som möjligt. Våra mål sträcker sig långsiktigt och ska följas upp med hjälp av transparenta nyckeltal som påvisar verksamhetens hållbarhetsprestanda.

Inkluderande bransch

En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är vårt sociala ansvar, att våra medarbetare mår bra och trivs hos oss. Det är en betydelsefull förutsättning för att vi som företag ska kunna fortsätta leverera måleri av högsta nivå. Vi ska alltid attrahera och behålla de bästa medarbetarna, oavsett vad de har för bakgrund eller vem de är och var de kommer ifrån. Det viktiga för oss är att man är ambitiös och gör ett bra jobb, så löser vi eventuella svårigheter på vägen. Branschen vi verkar i har traditionellt varit mansdominerande, vilket vi givetvis vill förändra. Vi arbetar aktivt med att få in fler kvinnor i branschen och till vårt företag. Med fler kvinnor i branschen skapas en helt ny och påtagligt positiv gruppdynamik.

Ett större perspektiv

Våra hållbarhetsmål ska motivera våra medarbetare att anamma kunskap om hur de kan bistå med hållbar vägledning till våra kunder och själva ha kännedom om hur de kan skapa en mer hållbar arbetsdag på Schööns Måleri. För att uppfylla våra mål i ett större sammanhang har Schööns Måleri, som första deltagande måleriföretag, skrivit på den lokala färdplanen LFM30 som syftar till att implementera en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Vi vill genom LFM30, våra mål och ambitioner gå från ord till handling för att genomföra praktiska åtgärder som maximerar branschens och samhällets klimatnytta.

Vårt tjänsteerbjudande

Efter att ha varit verksamma i drygt 100 år har vi etablerat oss som en seriös aktör med en stor bredd i vårt tjänsteerbjudande. Med detta anser vi att ett stort ansvar följer. Vårt hållbarhetsarbete ska resultera i en ökad leverantör-, kund-, och marknadsacceptans för vad en hållbar måleritjänst innebär.

Vi vill driva på måleribranschens hållbarhetsmedvetenhet för att kunna stärka vår förmåga att påverka utbudet av och efterfrågan på klimatanpassade måleritjänster. Det innebär att vårt erbjudande ska bestå av tjänstealternativ som har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Våra partnerskap 

Det är viktigt för oss att ha nära relationer och att interagera med alla våra intressenter. Genom att ta ansvar och göra goda affärer som inte bara är bra för oss och våra kunder – utan för hela kedjan – vill vi väva samman hållbarhet med vårt tjänsteerbjudande.

Schööns Måleri vill genom samarbeten med våra leverantörer och kunder fokusera på att hitta nya cirkulära affärsmodeller samt minska klimatpåverkan från projekt och verksamheter. Att vi har hållbara leverantörskedjor samt att säkerställa efterlevnad och uppföljning av leverantörskrav utgör en stor del av vårt eget hållbarhetsarbete.

Vi svarar på era hållbarhetsfrågor

Kontaktpersoner

Emma Ståhl

HÅLLBARHETSANSVARIG

Vill ni veta mer om vårt hållbarhetsarbete inom måleri? Kontakta mig!

0705-541668
emma@schoonsmaleri.se

Victor Schöön

VD Schööns Måleri

Genom #framtidensmåleri ska vi generera en positiv klimatpåverkan.

0735-13 22 69
victor@schoonsmaleri.se