Bakgrundsstoryn till Framtidens Måleri

Hållbarhet har varit ett frekvent använt buzzword i många år nu. Likväl har klimatneutralitet blivit en allt mer förekommande målsättning, inte bara för organisationer och företag. EU gått ut med att alla medlemsländer ska vara klimatneutrala till 2050 och Sverige har ambitionen att vara det redan till 2045. Lokalt i Malmö pågår initiativet LFM30 som ska göra den lokala bygg- och anläggningsbranschen klimatneutral till 2030.

För oss på Schööns Måleri är det en självklarhet att följa dessa globala, nationella och lokala uppmaningar till ansvarsfullt agerande för klimatet och en hållbar utveckling, därav utvecklades idén att vi skulle utforma Sveriges första klimatneutrala måleritjänst. I det pågående arbetet med att utforma denna tjänst lär vi oss massvis. Vi testar, utvärderar och reviderar våra processer och involverar våra medarbetare i utformandet av tjänsten för att den ska bli så optimerad som möjligt.

Så i skrivande stund är vi mitt uppe i arbetet med att definiera vad en klimatneutral måleritjänst innebär. I stora penseldrag innebär det att tjänsten följer de krav som ställs i en av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021. Att en tjänst, produkt, land eller verksamhet är klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder att vår tjänst inte ska ge något upphov till utsläpp av växthusgaser.

För att bli klimatneutral innebär det i praktiken att vi ska kartlägga var vår klimatpåverkan sker med utgångspunkt i GHG-protokollets rapporteringskategorier. GHG-protokollet är ett verktyg som ger en standardiserad vägledning för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp genom metoder som uppfyller kraven för klimatneutralitet. Med hjälp av GHG-protokollet har vi samlat in data om vår interna verksamhet och från våra leverantörer för att kunna beräkna och rapportera vår klimatpåverkan.

Det vi fokuserar på nu är att ta fram en strategi för att reducera vår klimatpåverkan i praktiken genom att testa och mäta olika aktiviteter i pilotprojektet Picknick i Vipeholmsparken i Lund. Resultatet ska mynna ut i en så kallad livscykelanalys vilket ger en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under tjänstens förfarande från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Denna analys ska tredjeparts verifieras för att understödja att beräkningarna har gjorts på rätt sätt och att resultatet är legitimt.

Slutligen ska vi klimatkompensera för det utsläppet vi inte har kunnat eliminera från vår verksamhet vilket innebär att vi betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp som vi själva har orsakat. Klimatkompensation är väldigt omdebatterat givet osäkerheten i värdet som kompensationen faktiskt bidrar till. Metoden för vår klimatkompensation är fortfarande inte bestämd, men vi ska utifrån vår bästa förmåga välja den metod som gör störst nytta och är i enighet med våra värderingar. Vårt syfte med Framtidens Måleri är inte att ge oss in i debatten gällande klimatkompensationens innebörd. Vårt syfte är att ta vårt ansvar givet rådande klimatscenario och gentemot framtidens generationer.

Vi ser fram emot att presentera slutresultatet i slutet av detta år, och fortsätta arbetet med att utveckla Framtidens Måleri! Och sprida mer medvetenhet om hur måleribranschen kan bli mer hållbar. Extra taggade blev vi idag när vi ropade hem återbrukad inredning till kontoret från en konkursauktion! Nu kommer vi dagligen bli påminda om de globala målen :D.

 

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på victor@schoonsmaleri.se eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri

Agenda 2030 är en global åtgärdsplan som antogs av FN’s medlemsländer år 2015 för att nå en hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål, som kallas ”de globala målen”. Målen utformades för att omfatta både ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv, som alla är nödvändiga för att vi ska nå en hållbar utveckling.